Jump to content
MycoMap Beta

 • Stephen Russell
  • Forward Raw Sequence File: AM40-ITS1F.ab1 Reverse Raw Sequence File: AM40-ITS4.ab1 Reference FASTA File Upload: Forward Primer: ITS1F Reverse Primer: ITS4 MO Report Association: iNat Report Association: MycoPortal Association: GenBank Association: Primary Species: Amanita sect. Vaginatae

   1 GAAATNGTCA TAGAAGCAGA AAGACATAGT GCCAACGCAA AGACAATTTT ATCACGCTGA
   61 TACATCATAT CTTTWTAGCT AATGAAWGCT TTTGAGGAGA GCTGAACACA ACCMGCACAG
   121 WCCCCAAGWC CMAAACACAC CCAGCACACA MCAKTTGTGT TTTGATATTT TAACGACACT
   181 CAAACAGGCA TGCKCCYCGR AATACCAAGG AGCGCACAAK GCGTTCAAAR ATTCGATGAT
   241 TCACTGGATT CTGYAATTCA CATTAYTTAT MACATTTCKC TGTGTTCTTC WYCGAKGCGA
   301 GAGCCAAAAA ATCCGTKGTT GAAAGTTGTA AAATGTTWTW ACAAGCCAAA TAACATACAT
   361 ACAWTAATGT GCWKATAAAC TTATTCATAG ACACAAGGGT KKGTSTYTGC GGACTGYGCA
   421 CKGGGGAAAW WAAAWAAACA AAGTGACCAA AC
   GenBank Submission Date: No value×